14-09-2017

Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej

Od 01.06.2017r. Sigma S.A., po połączeniu się z Hajduk Group Sp. z o.o., realizuje projekt partnerski, w którym jest Partnerem wiodącym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej".

Opis Projektu

Przedmiotemprojektu są prace badawczo-rozwojowe nad systemem opartym na sieci interaktywnych urządzeń rozmieszczonych w obiektach  przestrzeni publicznej. Nowoczesne urządzenie ma za zadanie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Wprowadzenie pzedmiotowego systemu do struktury miast umożliwi stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego, dostarczającego ogólnodostępne e-usługi w miejscach publicznych. Interaktywne urządzenia zapewnią bezpłatne korzystanie z sług internetowych , jak również będą medium informacyjnym, które umożiwi stałą komunikację instytucji z mieszkańcami. Wprowadzenie urządzeń multimedialnych zapewni mieszkańcom dostęp do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu i powszechnie dostępnych. Interaktuwne urządzenie może prezentować atrakcje turystyczne, aktualną pogodę, punkty gastronomiczne, miejsca pzyjazne rodzinom, jak również umożliwi wyszukiwanie punktów którymi bezpośrednio zainteresowani są użytkownicy. Urządzenie będzie posiadało ekran, którego zastosowanie to nośnik reklamy oraz ogłoszeń. Wprowadzenie zintegrowanego systemu komunikacji interaktywnej e społeczeństwem wpłynie i przełoży się na wzrost potencjału oraz rozwój gospodarczy miasta i regionu. Wdrożenie ma za zadanie przełamanie barier związanych z wykluczeniem cyfrowym w trzech obszarach: informacyjnym, mentalnym i konomicznym. Przedmiotowy projekt realizowany będzie z firmą Netrix IT Sp. z o.o., która odpowiedzlana będzie za stworzenie oprogramowania do urządzenia oraz przeprowadzenie testów.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału B+R Partnerów projektu oraz opracowanie innowacji produktowej w postaci Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Komunikcji dedykowanego przestrzeni publicznej. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1. Wzrost potencjału kapitału ludzkiego spółki przez zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołu badawczego
2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-badawczej
3. Profesjonalizację świadczonych usług poprzez przeprowadzenie ekspertyz badawczych w zakresie opracowania, projektowania i weryikacji realizowanych prac
4.Wzrost aktywności badawczo-rozwojowej poprzez stworzenie ogólnego projektu systemu

Wskaźniki rezultatu projektu:

1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych (Cel 4)
2. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów (Cel 4)

Wskaźniki produktu projektu:

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (Cel 1, 2, 3, 4)
2. Inwestycj prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsięniorstw (Cel 4)
3. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (Cel 2)
4. Liczba zreaizowanych projektów B+R (Cel 1, 2, 3, 4)
5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury B+R (Cel 2)
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowdzenia prac B+R (Cel 1, 2, 3, 4)
7. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (Cel 3, 4)

Cel główny projektu wpisuje się bezpośrednio w cele szczegółowe Osi Priorytetowej I "Badania i innowacje": (1) zwiększone urynkowienie działalnosci badawczo-rozwojowej oraz (2) aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz cel Działania 1.2 Badania celowe - zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorswa MŚP prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent/Partner zwiększa aktywność B+R w regionie poprzez profesjonalizację aparatury techniczno-badawczej (rozwój dotychczasowego zaplecza), intensyfikację działalności B+R (nowy porjekt B+R) oraz wzrost innowacji wdrażanych technologii zintegorwanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej. Działania podjęte w projekcie będą ściśle korelować z realizacją celów zaprojektowych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020oraz wpisują się bezpośrednio w obszar Regionalnej Inteligentnej specjalizacji - Informatyka i automatyka.

Projekt zrealizowany będzie na obszarze objętym RPO WL 2014-200 tj. na terenie województwa lubelskiego, w siedzibie Beneficjenta: Barak 6, 21-002 Jatków oraz ul. Wojciechowskiej 31, Lublin w oddziale Partnera.

Wartość projektu wynosi 2 709 389,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 1 662 316,61 zł

Artykuł

Pozostałe aktualności