18-09-2017

Usługi doradcze w zakresie innowacji dla SIGMA S.A. w celu wdrożenia innowacji technologicznej procesowej

Od 01.06.2017 r. Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Usługi doradcze w zakresie innowacji dla Sigma S.A. w celu wdrożenia innowacji technologicznej procesowej" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę Sigma S.A. z proinnowacyjnych usług doradczych, świadczonych przez wybraną w postępowaniu konkurencyjnym akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. Spółka planuje wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej w postaci systemu zarządzania produkcją wspierającego procesy produkcyjne firmy. W tym celu niezbędne jst skorzystanie z usług proinnowacyjnych. W ramach projektu Sigma S.A. skorzysta z usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej obejmujących m.in.:

1. Analizę alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,
2. Identyfikację i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja,
3. Analizę ryzyka wdrożenia innowacji

W następnym etapie projektu firma skorzysta ze wsparcia poprzez:

1. Doradztwo i pomoc w pełnym wdrożeniu innowacji
2. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związane z wdrażaniem innowacji

W trakcie realizacji projektu będzie prowadzony bieżący monitoring wdrożenia innowacji, asysta IOB. Dzięki wsparciu IOB będzie możliwe osiągnięcie rezultatów projektu, czyli wdrożenie innowacji procesowej oraz oroganizacyjnej w przedsiębiorstwie, które nie posiada odpowiedniej wiedzy i zasobów do realizacji projektu. Innowacyjność rozwiązania informatycznego polega na automatyzacji i uproszczeniu procesów produkcyjnych firmy Sigma S.A.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie potencjału przedsiębiorstwa poprzez skorzystanie przez spółkę z proinnowacyjnych usług doradczych IOB, umożliwiających wdrożenie innowacji procesowej oraz organizacyjnej poprzez implementację zaawansowanego systemu zarządzania produkcją. Wdrożenie do praktyki gospodarczej powyższego rozwiązania przyczyni się do automatyzacji procesów produkcyjnych oraz znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa zwiększenia przychodów spółki.

Sigma S.A. zamierza wdrożyć innowację procesową (znacząco udoskonaloną metodę produkcji) w oparciu o zaawansowany system zarządzania produkcją, która w efekcie końcowym uczyni proces wytwórczy efektywniejszym, zostanie on zautomatyzowany i uproszczony. Innowacja procesowa pozwoli m.in. na:

1. badanie rzeczywistego czasu pracy maszyn (dzięki integracji stosowanego systemu z maszynami),
2. wykrywanie przestojów,
3. wyliczanie na bieżąco wskaźników OEE (całkowita efektywność maszyn i urządzeń) dla maszyn,
4. planowanie kolejności wykonania zadań produkcyjnych,
5. automatyczne generowanie raportów,
6. automatyczne, jak i ręczne, wprowadzanie danych produkcyjnych,
7. wymianę danych z innymi systemami, np. ERP,
8. stały monitoring produkcji jak i ciągły podgląd rzeczywistego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, pomoże w doborze odpowiedniej kolejności realizacji zleceń produkcyjnych

W konsekwencji wdrożenia innowacji procesowej doprowadzi m.in. do wzrostu produktywności, skrócenia czasu cykli produkcyjnego, obniżenia kosztów produkcji, skrócenia przestojów nieplanowanych jak i planowanych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ponadto implmentacja innowacji pozwoli uzyskać m.in. stały podgląd na sytuację w parku maszynowym w czasie rzeczywistym, zgłaszanie awarii w czasie rzeczywistym, rejestr częsci, maszyn, urządzeń i budynków całego przedsiębiorstwa, rozbudowany moduł przejrzystych raportów i analiz, planowanie zadań pracowników i czynności w ramach zadania (tzw. listy kontrolne).

Podsumowując, poprzez implementację rozwiązania zautomatyzowany zostanie proces kontroli i nadzoru nad produkcją. Przez wprowadzenie kontroli międzyoperacyjnej Spóka będzie mogła zidentyfikować punkty, gdzie dochodzi do największych kosztów związanych z błędnym wykonaniem detali. Innowacja procesowa będzie się opierać na:

  • zautomatyzowaniu kontroli jakości produktu przez system zatwierdzania operacji;
  • automatyzacji i standaryzacji systemu raportowania o stanie operacji technologicznych;
  • standaryzacji systemu przepływu informacji - kart technologicznych i przewodników produkcyjnych;
  • umożliwieniu wizualizacji stanu harmonogramu realizacji na potrzeby informacji zarządczej.

Projekt realizowany będzie w siedzibie Beneficjenta: Barak 6, 21-002 Jatków.

Wartość projektu wynosi 491 508,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 279 720,00 zł

Pozostałe aktualności