17-05-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.5/2018

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, działanie 1.5 Bon na Innowacje, projekt nr: RPLU.01.05.00-06-0013/17

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych usług badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowego wyrobu w postaci narzędzi do produkcji kul o średnicy 60 mm przeznaczoncyn na mielniki do młynów kulowych szansą na wzrost konkurencyjności firmy Sigma S.A. na rynku krajowym.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

5. Załącznik nr 4 - Wykaz referencji

Pozostałe aktualności