17-05-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2018

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, działanie 1.2 Badania Celowe, projekt nr: RPLU.01.02.00-06-0028/17
Tytuł projektu: " Opracowanie innowacyjnej technologii CNC do walcowania skośnego"

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

5. Załącznik nr 4 - Wykaz referencji

Pozostałe aktualności