05-01-2018

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnego, gotowego do uruchomienia Centrum Obróbkowego ze sterowaniem CNC

Zapytanie dotyczące realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3,7, projekt nr RPLU.03.07..00-06-0075/17-00

Tytuł projektu: " Dywersyfikacja produktowa firmy Sigma S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych maszyn dla ptrzemysłu kuźniczego oraz walcowni dostosowanych do konkretnych warunków oraz potrzeb użytkowania".

Do pobrania:

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

 

Pozostałe aktualności