SIGMA S.A.
youtube
facebook
Zapytaj o produkt Twoje dane

Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonalnie)

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest SIGMA S.A. z siedzibą w Barak 6, 21-002 Jastków. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania od klientów, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.


WYŚLIJ

 • 2017-09-14

  Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej

  Od 01.06.2017 r. Sigma S.A., po połączneniu się z Hajduk Group Sp. z o.o., realizuje projekt partnerski, w którym jest Partnerem wiodącym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej".

  Opis Projektu
  Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad systemem opartym na sieci interaktywnych urządzeń rozmieszczonych w obiektach i przestrzeni publicznej. Nowoczesne urządzenie ma za zadanie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Wprowadzenie przedmiotowego systemu do struktury miast umożliwi stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego, dostarczającego ogólnodostępne e-usługi w miejscach publicznych. Interaktywne urządzenia zapewnią bezpłatne korzystanie z usług internetowych, jak również będą medium informacyjnym, które umożliwi stałą komunikację instytucji z mieszkańcami. Wprowadzenie urządzeń multimedialnych zapewni mieszkańcom dostęp do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu i powszechnie dostępnych. Interaktywne urządzenie może prezentować atrakcje turystyczne, aktualną pogodę, punkty gastronomiczne, miejsca przyjazne rodzinom, jak również umożliwi wyszukiwanie punktów, którymi bezpośrednio zainteresowani są użytkownicy. Urządzenie będzie posiadało ekran, którego zastosowanie to nośnik reklamy oraz ogłoszeń. Wprowadzenie zintegrowanego systemu komunikacji interaktywnej ze społeczeństwem wpłynie i przełoży się na wzrost potencjału oraz rozwój gospodarczy miasta i regionu. Wdrożenie ma za zadanie przełamanie barier związanych z wykluczeniem cyfrowym w trzech obszarach: informacyjnym, mentalnym i ekonomicznym. Przedmiotowwy projekt realizowany będzie z firmą Netrix IT Sp. z o.o., która odpowiedzlana będzie za stworzenie oprogramowania do urządzenia oraz przeprowadzenie testów.
  Cel projektu
  Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału B+R Partnrów projektu oraz opracowanie innowacji produktowej w postaci Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Komunikacji dedykowanego przestrzeni publicznej. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  1. Wzrost potencjału kapitału ludzkiego spółki przez zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołu badawczego
  2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-naukowej
  3. Profesjonalizację świadczonych usług poprzez przeprowadzenie ekspertyz badawczych w zakresie opracowania, projektowania i weryfikacji realizowanych prac
  4. Wzrost aktywności badawczo-rozwojowej poprzez stworzenie ogólnego projektu systemu

  Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Liczba dokonanych zgłosszeń patentowych (Cel 4);
  2. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów (Cel 4)

  Wskaźniki produktu projektu:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (Cel 1, 2, 3, 4);
  2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (Cel 4);
  3. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (Cel 2);
  4. Liczba zrealizowanych projektów B+R (Cel 1, 2, 3, 4);
  5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury B+R (Cel 2);
  6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (Cel 1, 2, 3, 4);
  7. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (Cel 3, 4).

  Cel główny projektu wpisuje się bezpośrednio w cele szczegółowe Osi Priorytetowej I "Badania i innowacje": (1) zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz (2) aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz cel Działania 1.2 Badania celowe - zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent/Partner zwiększa aktywność B+R w regionie poprzez profesjonalizację aparatury techniczno-badawczej (rozzwój dotychczasowego zaplecza), intensyfikację działalności B+R (nowy projekt B+R) oraz wzrost innowacji wdrażanych technologii zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej. Działania podjęte w projekcie będą ściśle korelować z realizacją celów zaprojektowych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 oraz wpisują się bezpośrednio w obszar Regionalnej Inteligentnej specjalizacji - Informatyka i automatyka.

  Projekt realizowany będzie na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, w siedzibie Beneficjienta: Barak 6, 21-002 Jastków oraz ul. Wojciechowskiej 31, Lublin w oddziale Partnera.

  Wartość Projektu wynosi 2 709 389,52 zł

  Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 662 316,61 zł


  Artykuł do pobrania